Borgerforeningens vedtægter

Senest opdateret: 11. maj 2012
Vedtægter for Lundum Sogns Borgerforening
§ 1 Navn

Foreningens navn er Lundum Sogns Borgerforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samles i en upolitisk forening til varetagelse af praktiske og kulturelle interesser i Lundum Sogn.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle fast bosiddende i Lundum Sogn, samt tidligere fast bosiddende i Lundum Sogn. Udensogns er dog ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar/marts måned, med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og indkomne forslag sker med 14 dages varsel på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

§ 5 Stemmeret

Stemmeberettiget er alle medlemmer, der har nået den til enhver tid gældende valgretsalder, dog kan der højest afgives to stemmer pr. kontingentbetaling.

Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke ske.

§ 6 Valg af Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges ligeledes 1 bestyrelsessuppleant på generalforsamlingen. Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning og gælder for 2 år, dog vælges suppleanter kun for et år.

I ulige kalenderår vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, i lige år vælges 3 medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår midt i en periode, indtræder suppleanten i bestyrelsen frem til næste generalforsamling. Hvis det fratrådte bestyrelsesmedlem ikke er på valg, vælges der et nyt medlem af bestyrelsen for den resterende periode.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen har bemyndigelse til at hidkalde medlemmer eller folk udefra til hjælp ved løsning af specielle opgaver.

Bestyrelsen kan beslutte at lade et Landsbyrådsmedlem deltage i bestyrelsesmøderne, såfremt ingen af disse i forvejen er medlem af foreningens bestyrelse.

Ethvert medlem over valgretsalderen er valgbar. Ægtefæller kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig.

§ 7 Revisor

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges skiftevis for 2 år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

§ 8 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende år. Kontingentbetalingen dækker husstanden. Alle personer i husstanden er medlemmer.

Kontingentet betales for kalenderåret .

§ 10 Medborgerhus

Bestyrelsen fastsætter husregler og regler for udlejning af Lundum Sogns Medborgerhus, herunder fastsættelse og regulering af udlejningspriser.
Indtægter og udgifter for Medborgerhuset føres separat i Borgerforeningens regnskab og fremlægges på generalforsamlingen.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan, så ofte den finder det nødvendigt, indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, eller når mindst 15 medlemmer forlanger det.

§ 12 Forslag til generalforsamlingens dagsorden

Forslag til generalforsamlingens dagsorden, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være indgivet til formanden senest 20 januar.

§ 13 Vedtagelse af beslutninger på generalforsamlingen

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til det fremmødte antal. Alle afstemninger foretages ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, såfremt mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 14 Øvrige afgørelse

Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelse afgørelsen.

§ 15 Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 16 Hæftelse

Hverken bestyrelse eller enkeltmedlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

§ 17 Samarbejde med andre foreninger

Bestyrelsen kan tilmelde foreningen til eventuelt samarbejde med tilsvarende foreninger i kommunen.

§ 18 Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, når det besluttes af to generalforsamlinger afholdt med mindst to og højest fire ugers mellemrum. På første generalforsamling skal mindst to tredjedele af de afgivne stemmer være for opløsningen, på den anden generalforsamling simpelt stemmeflertal. I tilfælde af opløsning afgør generalforsamlingen, hvad eventuelle midler skal anvendes til.

Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen den 23. februar 2001

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.