Vedtægter af 28 januar 1999

Senest opdateret: 14. maj 2012
Vedtægter for Andelsselskabet Lundum Vandværk Amba.

§ 1
Selskabet er et andelsselskab, og dets navn er Lundum Vandværk. Selskabets hjemsted er Lundum. Meddelelser til selskabet kan altid tilsendes den til enhver tid værende formand.

§ 2
Selskabets formål er på billigste måde at levere tilstrækkeligt med vand til grundejerne i området, i overensstemmelse med § 2 i det for vandværket gældende regulativ.

§ 3
Ønsker nogen senere at indtræde som andelshavere, vil det kunne ske ved at underskrive vedtægterne og indbetale et fast indskud + anlægsudgifter. Dette indskud fastsættes af bestyrelsen.

§ 4
M.h.t andelsselskabets ejendomsret til boringer, pumpestation, hoved- og stikledninger henvises til det for vandværket gældende regulativ, § 3 - § 5. Den enkelte grundejer må ikke iværksætte nye installationer, foretage ændringer i bestående, herunder en udvidelse af bestående installationer, forinden bestyrelsens tilladelse forinden er indhentet, i overensstemmelse med det for vandværket gældende regulativ,§ § 6 - 7.
Den enkelte grundejer har pligt til uopholdeligt at meddele evt. konstaterede fejl til vandforsyningen.

§ 5
Selskabets funktionærer eller hvem bestyrelsen måtte befuldmægtige hertil, har til enhver tid imod behørig legitimation fri adgang til huse og gårde, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstande nødvendiggør dette.

§ 6
Den til andelsselskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital skaffes til veje ved lån, som bestyrelsen skal anses for bemyndiget til at optage på samtlige andelshaveres vegne. Andelshaverne hæfter pro rata for sådanne optagne lån. Måtte en andelshaver ikke opfylde sin pro rate - hæftelse overfor långiver, efter påkrav, hæfter andelsselskabet subsidiært for forpligtelsen i.h.t. långiver, mod at få transport i långivers krav på den pågældende andelshaver. Bestyrelsen skal anses for bemyndiget til at meddele långiver pant i andelsselskabets anlæg og øvrige aktiver.
Andelsselskabets bestyrelse er bemyndiget til at afslutte alle forhandlinger med andelsselskabets bankforbindelse, entrepenører, samt kommunale- og amtslige myndigheder, angående garantistillelse, godkendelser og andre relevante spørgsmål angående andelsselskabets drift.
For andre forpligtelser, som andelsselskabet måtte pådrage sig, hæfter andelshaverne alene med deres indestående i andelsselskabet.

§ 7
Takster for anlægsbidrag, andre takster og løbende afgifter fastsættes af andelsselskabets bestyrelse og bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af bestyrelsen, i overensstemmelse med det for andelsselskabet gældende regulativ.
M.h.t. opkrævning af afgifter og forbrug henvises til regulativets § 17.

§ 8
Betaler en forbruger ikke den fremsendte opgørelse inden den på opkrævningen fastsatte betalingsfrist og 2 på hinanden følgende rykkere, kan andelsselskabets bestyrelse afbryde vandforsyningen til omhandlende ejendom. Andelshaveren hæfter for alle omkostninger ved afbrydelse og genåbning af vandforsyningen i henhold til Andelsselskabet Lundum Vandværks takstblad. (jvf. § 16.2 i det for vandværket gældende regulativ.)

§ 9
Ved ejendomssalg har sælgeren pligt til at drage omsorg for, at andelsselskabets bestyrelse ved kassereren eller formanden orienteres om ejerskiftet, målertal m.v., og den tidligere ejer hæfter såvel for sit som for den nye ejers forbrug, indtil ejerskiftemeddelelse tilgår andelsselskabet.
Andelsselskabets bestyrelse er ikke forpligtet til at registrere den nye ejer som andelshavere, forinden den tidligere ejer har betalt forbrug, afgifter og gebyr, påløbne indtil overtagelsesdagen, og andelsselskabets bestyrelse kan etablere leveringsstop, indtil sådanne skyldige beløb foreligger betalt. Dette gælder også i forhold til en auktionskøber og/eller i forhold til en erhverver, der har erhvervet sin adkomst som ufyldestgjort panthaver eller som arving i et dødsbo.

§ 10
Selskabet er efter bedste evne forpligtet til at opretholde en uforstyrret drift, men påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser.
Selskabet har ret til at lukke for en forbruger
a) såfremt denne ikke holder sin installation i orden,
b) i tilfælde af misbrug eller unødig spild af vand.

§ 11
Ved salg af byggegrund eller deling af en bestående ejendom er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom.

§ 12
Bestyrelsen kan delvis fritage en andelshavere eller forbruger for afgifter af lejligheder der står tomme.

§ 13
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesvalg finder sted hvert år skiftevis med 2 og 3 hvert andet år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer, som ikke må være den samme.
Formanden og kassereren tegner Andelsselskabet Lundum Vandværk.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent og behandler følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen varetager selskabets anliggender, herunder afslutning af kontrakter med entrepenører, anlæggets udbygning og i anden anledning, såfremt der findes grund dertil, og selskabet er bundet ved bestyrelsens handlinger.
M.h.t. andelshavernes hæftelse henvises til vedtægternes § 6.

§ 14
Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne eventuel ved antagelse af den nødvendige tekniske og kontormæssige medhjælp.

§ 15
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen, afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 16
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indvarslingen sker med 8 dages varsel i mindst et af de lokale blade eller skriftligt til hver andelshaver.
Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til ændring af lovene 3/4 af de afgivne stemmer.
Afstemningen foregår skriftligt, hvis blot een forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset hvor mange medlemmer der er mødt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, og i alle indkaldelser skal dagsorden kortelig angives.

§ 17
Beslutning om likvidation af selskabet kræver tiltrædelse af 3/4 af samtlige andelshavere. Har et forslag om likvidation af selskabet opnået tiltrædelse af 3/4 af de i generalforsamlingen deltagende andelshavere, men uden at disse repræsenterer 3/4 af den samlede andelshaverkreds, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, med et varsel på 14 dage, og herunder vil beslutningen om en likvidation af selskabet kunne ske med tiltrædelse fra 3/4 af de i generalforsamlingen deltagende andelshavere.
En evt. formue, der måtte henstå ved likvidationens afslutning, fordeles blandt andelshaverne efter det ved sidste regnskabsårs afslutning registrerede forbrug, med mindre anden beslutning måtte blive truffet i forbindelse med afsluttende generalforsamling i likvidationsboet.

§ 18
Andelshaverne er iøvrigt underkastet de bestemmelser, der er indeholdt i det for Lundum Vandværk gældende regulativ samt underkastet de vilkår, som kommunale og amtslige myndigheder til enhver tid måtte stille som betingelse for en godkendelse af andelsselskabets drift, herunder evt. stillede garantier. I fortolkningsmæssig henseende går bestemmelserne i regulativet forud for bestemmelserne i nærværende vedtægter. Vedtægtsbestemmelser, der senere måtte vise sig at stride mod gældende love eller mod regulativets bestemmelser anses for ugyldige.


Disse vedtægter afløser gældende vedtægter af 25.1.1995.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. januar 1999.

Torben Hansen
Hans Sørensen Doktor

Peter Marsbøll
Hans Skovsgård

Bent Pedersen

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.